Avís legal


 • 1. INFORMACIÓ GENERAL

  1.1. Qui hi ha darrera d’aquesta pàgina web

  Darrera d’aquesta pàgina web amb domini www.periodistes.cat, en endavant, referida com “la Pàgina Web”, es troba el Col·legi de Periodistes de Catalunya, en endavant, el CPC, les dades de contacte del qual l’Usuari o Persona interessada, trobarà a continuació:

  COL·LEGI DE PERIODISTES DE CATALUNYA
  Rambla de Catalunya, 10
  08007 Barcelona
  T +34 93 317 19 20
  F +34 93 317 83 86
  contacte@periodistes.org
  CIF: Q-5856081-D

  Inscrit al Registre de Col.legis Professionals a la Direcció General de Dret i Identitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya, amb data 05/12/1986 sota el número P/C-2001.

  En endavant, es referirà a aquesta entitat com a responsable de la pàgina web, o com a CPC.

  1.2. Breu descripció d’aquesta pàgina web i finalitat

  La present Pàgina Web, propietat del Col·legi de Periodistes de Catalunya, ha estat creada i dissenyada per donar a conèixer i permetre l'accés general de tots els usuaris d'Internet, especialment de tots els col·legiats del CPC, a la informació, activitats, productes i serveis diversos, propis o de tercers, oferts per l’entitat. També permet que les persones interessades sol·licitin l’alta com a col·legiats o pre-col·legiats i que s’inscriguin a cursos o formacions impartides pel Col·legi.

  1.3. Què es pretén amb aquest avís?

  Amb aquest avís s’informa a l’Usuari sobre qui hi ha darrera d’aquesta pàgina, així com informar del tipus d’informació que recollim sobre el mateix i per a què la necessitem, en el seu cas.

  D’aquesta manera, juntament amb aquest text, posem a disposició de l’Usuari o Persona interessada els altres textos legals d’aplicació com la política de privadesa, la política de cookies i els termes i condicions de la col·legiació, quan resulti d’aplicació.

  1.4. Com contactar amb els responsables d’aquesta Pàgina?

  Per tal de contactar amb el nostre equip, es pot dirigir a l’adreça i dades indicades a l’inici d’aquest text o a través del següent correu electrònic: contacte@periodistes.org.

  2. FUNCIONAMENT

  2.1. Com funciona aquesta Pàgina Web?

  Qualsevol Usuari pot visitar aquesta pàgina web quan ho desitgi, de manera totalment lliure; així com consultar els serveis que es mostren en ella i contactar amb el titular de la pàgina. 

  2.2. Tipus d’usuari de la nostra pàgina

  a) Sol·licitant d’informació: és la persona que accedeix a la pàgina web per requerir informació sobre els serveis que oferim o que es dirigeix al Col·legi per a consultar qualsevol cosa.

  b) Visitant: es tracta de la persona que simplement navega per la nostra pàgina web i que pot posar-se en contacte amb nosaltres.

  c) Usuaris col·legiats o pre-col·legiats: Es tracta de les persones que han sol·licitat la col·legiació o pre-col·legiació al CPC segons els mecanismes habilitats per a això a la nostra pàgina web i que hauran d’acceptar la nostra política de privadesa i els nostres termes i condicions.

  2.3. Quines regles de confidencialitat apliquem?

  Quan l’Usuari navega per la nostra pàgina web, podem arribar a recollir les seves dades d’acord amb el que s’estableix a la nostra política de privadesa i de cookies. Si bé, com a Usuari, al navegar per la nostra plataforma també es compromet a tractar qualsevol informació a què pogués accedir amb confidencialitat, en especial, si tingués accés a alguna dada personal.

  2.4. Condicions d’ús de la pàgina web

  2.4.1. Aspectes generals

  Qualsevol persona que accedeixi i navegui per la nostra pàgina web es converteix en Usuari de la mateixa. Això implica l'acceptació dels textos legals d'aquesta pàgina web, detallades en totes les seves notes i polítiques legals, relatives a la protecció de dades, propietat intel·lectual, mesures de seguretat i jurisdicció competent, entre d'altres.

  Com a Usuari, en accedir a aquesta pàgina, assumeix els riscos que es puguin produir pel seu compte i risc. D'aquesta manera, ha de ser responsable de l'ús de mitjans idonis per evitar riscos controlables, que el pertoquin a vostè o a la seva persona.

  Com a Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la pàgina web, ja que aquesta pot patir modificacions i, per tant, es subjectarà i haurà d’obeir al disposat.

  A més d'aquestes condicions d'ús, haurà de respectar en tot moment la resta de normes d'aquesta pàgina, doncs regulen tots els drets i deures dels Usuaris per a una millor protecció dels mateixos, la protecció de la nostra plataforma i per tant, també dels nostres serveis.

  A banda d’aquestes condicions o avís legal, quan la persona interessada es vulgui col·legiar o sol·licitar la pre-col·legiació, també haurà d’acceptar les condicions aplicables a aquest servei, mitjançant l’acceptació dels termes i condicions de la col·legiació.

  2.4.2. Drets de l’Usuari o Persona interessada

  • Com a Usuari té dret a ser atès respecte dels seus dubtes, comentaris o exercici de drets, seguint-se per tot això els procediments establerts a la nostra plataforma.
  • Té dret a que la seva informació sigui tractada amb respecte i màxima privacitat, pel què hem disposat una adequada política de protecció de dades.
  • Té dret a ser informat dels serveis del Col·legi mitjançant el què s’explica a la nostra pàgina web però també quan sol·liciti alguna informació addicional pels canals habilitats al respecte.

  2.4.3. Prohibicions de l’Usuari o persona interessada

  • No pot aprofitar la seva condició d’Usuari per accedir a informació que no li correspon sobre els serveis oferts en aquesta pàgina o sobre els seus Usuaris o Persones interessades i efectuar un ús no autoritzat o en contra de la llei que pugui causar cap tipus de dany ni al titular d'aquesta pàgina web ni a un tercer o Usuari.
  • No podrà copiar ni replicar continguts publicats a la nostra pàgina web per a fins propis, excepte fer menció a la seva existència i respectant tots els drets d’autor pertinents, a altres mitjans, canals o xarxes socials.
  • Està prohibit qualsevol tipus d'enllaç cap a o des de pàgines difamatòries, pornogràfiques, racistes o qualsevol altra que ofereixi informació falsa o perjudiqui a la nostra pàgina web i a qualsevol dels professionals o col·laboradors que treballen amb o per a ella.
  • En cap cas podrà suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats a la Pàgina per cometre algun delicte o frau, atemptar contra els drets de propietat intel·lectual, privacitat, confidencialitat dels usuaris de la plataforma o del seu titular.

  2.4.4. Drets del titular

  • El titular d'aquesta pàgina web té dret a tractar les dades de l'Usuari o Persona interessada d'acord amb el que estableixen aquests avisos i en la corresponent política de privadesa i de cookies, utilitzant aquesta informació per atendre les seves consultes i/o seguiment de les mateixes, i portarà a terme totes les mesures adequades segons llei per poder prestar el servei de forma efectiva.
  • El titular o prestador de serveis té dret a prendre mesures davant qualsevol infracció que els usuaris o tercers poguessin cometre envers a la pàgina web del CPC, els seus usuaris o col·legiats i en relació amb els serveis prestats pel propi CPC o col·laboradors directes, sempre en defensa dels interessos dels ciutadans, d’altres usuaris o col·legiats.

  3. POLÍTICA DE CONTINGUTS, PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

  3.1. Tipus de continguts de la nostra Pàgina Web

  3.1.1. Política de propietat intel·lectual

  • La nostra política de propietat intel·lectual és aplicable a tota la nostra web, així com als continguts i materials difosos mitjançant aquesta plataforma, d’altres canals corporatius del CPC i les xarxes socials on el CPC tingui presència.
  • L’Usuari reconeix expressament, amb caràcter general, que la informació, signes, imatges, dissenys, logotips, animacions, vídeos, textos, així com els altres elements i continguts, inclosos els seus serveis i aplicacions informàtiques del lloc web estan subjectes a drets de propietat industrial i intel·lectual del CPC i/o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en la plataforma, de manera que no se'ls concedeix cap tipus de dret sobre ells, llevat dels que expressament es reconeguin.
  • Els Usuaris o Persones interessades que accedeixin a la pàgina web  poden visualitzar la informació continguda a la mateixa i efectuar descàrregues o reproduccions privades al seu sistema informàtic, sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers o s'instal·lin en un servidor connectat a Internet o a una xarxa local.
  • En consonància amb el disposat a l'apartat anterior, l'Usuari no estarà facultat per, a títol merament enunciatiu, distribuir, modificar, transformar, cedir, posar a disposició del públic o portar a terme qualsevol altra activitat que no hagi estat expressament autoritzada sobre els elements i continguts indicats anteriorment, inclosos els codis informàtics de qualsevol dels elements d'aquesta pàgina web o plataforma.
  • L’Usuari que procedeixi a l'enviament de qualsevol tipus de contingut a la nostra plataforma, assegura que ostenta els drets necessaris per fer-ho, quedant exempt el CPC de qualsevol responsabilitat sobre el contingut i legalitat de la informació.
  • La facilitació de continguts per part de l'Usuari o Persona interessada, mitjançant la nostra pàgina web, com per exemple, comentaris, aportació o publicació de fotografies, vídeos, etc., si és el cas, suposarà la cessió al CPC amb caràcter gratuït dels drets d'explotació de propietat intel·lectual i industrial derivats de tals continguts, amb la màxima amplitud permesa per la legislació aplicable. És a dir, el titular de la plataforma podrà fer un ús d'aquest tipus de continguts sense que l’Usuari pugui reclamar cap dret o compensació econòmica per això.
  • L’Usuari o Persona interessada reconeix al CPC el dret de modificar els continguts introduïts per tal que s'adeqüin i siguin compatibles amb les característiques tècniques i estètiques de la plataforma.
  • L’Usuari o Persona interessada serà directament responsable de totes les conseqüències, danys i perjudicis que es derivin per al titular de la plataforma i/o tercers de la infracció de qualsevol obligació continguda en la present clàusula.

  3.1.2.  Límits de l’Usuari o Persona interessada respecte de l’accés i ús dels nostres continguts

  L’accés als continguts de propietat intel·lectual per part seva com a Usuari, no li transfereix cap dret sobre els mateixos. En aquest sentit, l'ús que li doni a aquesta informació i continguts només pot ser privatiu (utilitzat d'una manera privada) i qualsevol ús o reproducció realitzat pels Usuaris, o altres que es puguin incloure en un futur, s’haurà de realitzar d'acord amb les previsions i polítiques legals aquí establertes, respectant en tot cas les limitacions legals aplicables.

  Concretament, està prohibida:

  • La reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic o qualsevol altre explotació dels continguts d'aquesta pàgina, sense el consentiment per escrit dels respectius titulars.
  • Tampoc es podran realitzar enllaços a aquesta pàgina web sense el consentiment del seu titular i, si escau, només es permetran enllaços a la pàgina principal.
  • No es permet l'enllaç a "pàgines finals", actes de "frame" o qualsevol altra manipulació similar a aquesta pàgina sense consentiment exprés per part del CPC llevat que es faci respectant el que disposa el punt 3.1.4 d'aquest Avís.

  Si vol sol·licitar cap tipus de permís per utilitzar o publicar algun dels nostres continguts del web, es pot dirigir a nosaltres per algun dels mitjans indicats en el punt 1.4 d'aquest Avís.

  3.1.3. Autoritzacions o Permisos

  Com a Usuari podrà visualitzar els elements de la pàgina web i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic, sempre que sigui, únicament i exclusivament, per a un ús personal i privat , quedant, per tant, prohibida la seva utilització amb fins comercials, la seva distribució, així com la seva modificació, alteració o descompilació.

  3.1.4. Enllaços entre pàgines web

  Aquelles persones o entitats que es proposin establir un hiperenllaç entre la seva pàgina web i aquesta pàgina web (en endavant, l'hiperenllaç), han de complir les condicions següents:

  • L’hiperenllaç únicament permetrà l'accés a la home de la pàgina web però no podrà reproduir-la de cap manera.
  • No es crearà un “frame” sobre les pàgines de la plataforma.
  • No es realitzaran manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre el CPC, els seus directius, els seus empleats i els serveis subministrats a través de la plataforma.
  • No es declararà ni es donarà a entendre que el CPC ha autoritzat l’hiperenllaç o que ha supervisat o assumit de qualsevol manera els serveis oferts o posats a disposició des de la pàgina web en la què s’estableix l’hiperenllaç.
  • Excepció feta d'aquells signes que formin part del mateix hiperenllaç;  la pàgina web en la qual s'estableixi l'hiperenllaç no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d'establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius que pertanyin al CPC.
  • La pàgina web en la qual s'estableixi l'hiperenllaç no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral i als bons costums generalment acceptats i a l'ordre públic, així com continguts contraris a qualsevol drets de tercers.
  • L'establiment de l'hiperenllaç no implica, en cap cas, l'existència de relacions entre el CPC i el propietari de la pàgina web en la qual s'estableixi, ni l'acceptació i aprovació per part del titular d’aquesta plataforma dels seus continguts o serveis.

  3.2. Respecte del software corresponent a aquesta Pàgina Web i del seu disseny

  El titular d'aquesta pàgina web disposa dels permisos i llicències per a utilitzar aquesta pàgina web, així com dels drets relatius al seu disseny. Qualsevol ús del codi de programació, programari o disseny per part dels usuaris, no està permès, sent responsables els mateixos de qualsevol ús fraudulent o en perjudici de drets de la titular de la pàgina web, o de tercers.

  En cap cas, podrà extreure, manipular, copiar, compilar o descompilar cap element que composi la pàgina web, amb fins aliens o que escapin de l'objecte de l'ofert a la nostra pàgina web, podent emprendre accions legals contra vostè, si es detecta alguna acció en contra i per aquest motiu.

  3.3. Respecte de la nostra marca i identitat corporativa

  Como a Usuari no podrà utilitzar la nostra marca, domini, eslògan o qualsevol element que configuri la nostra identitat corporativa sense sol·licitar-nos permís exprés.

  3.4. Regles complementàries

  Al no disposat als nostres avisos s’estarà al compliment del que es trobi disposat a la normativa aplicable de propietat intel·lectual i industrial.

  4. RÈGIM DE RESPONSABILITATS

  4.1 Responsabilitat d’accés a la Pàgina Web

  L'accés a la nostra pàgina web serà de l'exclusiva responsabilitat de l'Usuari, tant en la forma d'accés, com en la informació que facilita, així com en la seguretat amb què navega a través d'ella.

  Per la seva banda, el titular de la pàgina web es compromet a realitzar el millor i més gran esforç, en la mesura del raonablement possible, per evitar errors en els continguts publicats a la web.

  No podem responsabilitzar-nos per les suspensions temporals, avaries o fallades tècniques que afectin a la plataforma, provocats per causes alienes a la nostra entitat, per virus o inseguretat informàtica ocasionada per tercers, ni per les actuacions il·legals i irrespectuoses dels Usuaris.

  El CPC no garanteix la disponibilitat, continuïtat ni la infal·libilitat del funcionament del lloc web i, en conseqüència, exclou, en la màxima mesura permesa per la legislació vigent, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament de la pàgina web, així com als errors en l'accés a les diferents pàgines web.

  El CPC declina tota responsabilitat pels danys informàtics o d'altre tipus que pogués ocasionar a l'Usuari visitant en l'accés als continguts del lloc web. Per això, el titular de la plataforma no garanteix l'absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l'Usuari o de tercers.

  4.2. Respecte dels continguts publicats

  Els responsables d'aquesta pàgina web ens responsabilitzem pel contingut i/o actualització dels enllaços publicats a la nostra pàgina web, o de la informació que indexi la mateixa i que estigui relacionada amb altres llocs webs o amb altres empreses que resultin vinculades als criteris de cerca de contingut dins el perfil de l'Usuari o Persona interessada.

  Revisarem i actualitzarem la informació publicada a la nostra pàgina web però no podem garantir que tota ella sigui totalment correcta ja que poden produir-se errors tipogràfics, d'informació inexacta o incompleta per qualsevol raó justificable.

  Sens perjudici de les limitacions establertes en la legislació vigent, els responsables d'aquesta pàgina web no es responsabilitzen pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin deure a la falta d'exactitud, exhaustivitat, actualitat, així com a errors o omissions de les informacions contingudes en la plataforma o altres continguts.

  4.3. Responsabilitat en relació amb els serveis prestats

  No ens podem fer responsables, en cap cas, entre d’altres situacions: (i) pel contingut que l'Usuari o Persona interessada, si escau, publiqui mitjançant la nostra plataforma, que causin danys directes o indirectes o conseqüents a tercers; (ii) pels errors relacionats amb la descripció de la informació publicada a la pàgina; (iii) per qualsevol ús erroni o indegut que l'usuari doni a la nostra pàgina web o a la interpretació dels continguts en ella.

  En relació amb els serveis de col·legiació o pre-col·legiació, el CPD respondrà d’aquests en atenció a l’establert als termes i condicions que en resultin d’aplicació.

  Els Usuaris s’hauran d’abstenir de realitzar actes de qualsevol tipus que contravinguin la legislació aplicable, responent enfront al CPC, als usuaris afectats o a tercers i exonerant-se la responsabilitat del CPC.

  4.4. Responsabilitat en relació amb les fallides del servei

  En general, ni la plataforma ni el seu titular responen pels errors tècnics en la plataforma i/o del no subministrament del servei d’Internet: (i) per causa d’accions o errors de tercers i/o (ii) per causes pròpies quan es resolgui l’incident i/o actuï de manera diligent.

  4.5. Altres responsabilitats i deures

  Els responsables de la pàgina web es reserven el dret de comunicar la informació confidencial que els Usuaris o Persones interessades li hagin comunicat quan vingui imposat per llei, reglament, normativa, ordenança i/o qualsevol altra mandat legal, judicial o sol·licitud governamental.

  5. Protecció I FUNCIONAMENT DE LA PÀGINA WEB

  La pàgina web es mantindrà operativa durant tot l'any, les 24 hores del dia, sempre que l'estat de la tècnica ho permeti.

  No obstant això, els responsables de la pàgina web es reserven el dret de modificar o interrompre, en tot o en part, l'accés al sistema de manera temporal, quan el servei de manteniment, actualització o reparació del sistema o el servidor d'Internet el requereixi, sense necessitat d'haver-ho notificat a l'Usuari o Persona interessada.

  Si l'Usuari o Persona interessada detectés cap anomalia, interferències de tercers, errors del sistema o mal funcionament del lloc web, ho haurà de notificar al CPC per a que procedeixi a la seva solució.

  6. DRET DE MODIFICACIÓ D’AQUEST AVÍS

  Ens reservem el dret a modificar aquest avís per adaptar-lo a les novetats legislatives o jurisprudencials que vagin sorgint o es vagin publicant, així com a efectuar les modificacions oportunes d'acord amb les pràctiques de la indústria o comercials.

  Quan es produeixi un canvi substancial o de rellevància en les mateixes, avisarem mitjançant la present pàgina web i amb una antelació prudencial, dels canvis que es vagin a produir en les nostres polítiques, indicant quan està previst que comencin a tenir plens efectes.

  7. NORMATIVA APLICABLE A AQUESTA PÀGINA WEB

  Tots els nostres textos i polítiques legals associats a aquesta plataforma es regeixen, en tots i cadascun dels seus extrems, per la legislació espanyola: la Llei 34/2002, de Serveis a la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, el Reglament Europeu 679/2016, de 27 de abril, de Protecció de Dades, la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i quantes disposicions legals resultin d’aplicació.

  8. EXCLUSIONS DE LA POLÍTICA LEGAL DE LA PÀGINA WEB

  La present política legal tan sols afecta la informació publicada i tractament de dades realitzat sobre la base de la nostra pàgina web. En cap cas, les condicions aquí establertes han d'estar necessàriament relacionades amb les polítiques del CPC pel que fa a la prestació de serveis en si, així com la forma de prestació dels mateixos per part del seu titular.

  9. JURISDICCIÓ COMPETENT

  En cas que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació de les presents condicions o avís, els Jutjats i Tribunals que, si escau, coneixeran de l'assumpte, seran els de Barcelona. En tot cas, si la seva situació és com a consumidor final, seran competents els tribunals corresponents al seu domicili. En el cas de persones jurídiques, les parts es subjectaran als tribunals de Barcelona.

  10. A QUINES ALTRES POLÍTIQUES LEGALS ES SUBJECTA AQUEST AVÍS I L’USUARI O PERSONA INTERESSADA?

  El present avís legal es complementa amb la resta de polítiques legals establertes a la nostra pàgina web, ja comentades en aquest avís, com la nostra política de privadesa i política de cookies, i els termes i condicions de la col·legiació (quan resultin d’aplicació), a més de qualsevol altre que sigui necessari afegir o complementar, seguint el que es troba disposat a la legislació vigent en cada moment, tot per vetllar per l’interès dels nostres Usuaris, donant la major imatge de garantia i transparència.