Política de privadesa


 • Des del Col·legi de Periodistes volem oferir una experiència de navegació i un servei segur i de confiança. Per això, hem implementat la present Política de Privadesa que compleix amb els paràmetres i mesures de seguretat, tant tècniques com organitzatives, recollides tant a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals com al Reglament Europeu 679/2016, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de dades de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i de lliure circulació d’aquestes dades. Tot plegat amb l’objectiu de garantir la seva privacitat i ser transparents en l’ús de les seves dades a través de la nostra pàgina web, amb domini www.periodistes.cat.

  1. Qui és el titular d’aquesta pàgina web i responsable d’aquesta Política de Privadesa?

  El titular d’aquesta pàgina web és:

  COL·LEGI DE PERIODISTES DE CATALUNYA
  Rambla de Catalunya, 10, Principal
  08007 Barcelona
  T +34 93 317 19 20
  F +34 93 317 83 86
  Correu electrònic: dpo@periodistes.cat
  CIF: Q-5856081-D

  2. Quines dades recollim i qui són els nostres usuaris o persones interessades?

  2.1. Tipus de dades que recollim

  Normalment, a través de la nostra pàgina web recollim dades de contacte i/o que identifiquen la persona interessada per a les diferents modalitats o serveis que oferim a través de la web, com es descriurà a continuació.

  La informació personal que podrem recollir dependrà del canal pel qual aquesta ens arribi. En tot cas recollirem informació personal per poder atendre a la persona interessada. Per tant, s’entendrà com informació personal qualsevol informació relacionada amb una persona física identificada o identificable.

  Una persona física identificable és aquella que pot ser identificada, directa o indirectament, mitjançant algun tipus d’identificació o associació com, per exemple, un nom, un número d’identificació, una localització, un identificador en línia o mitjançant la combinació d’un o més factors o dades específiques com, per exemple, físics, econòmics, culturals o socials i que, combinant-los, poden arribar a identificar a aquella persona física.

  2.2. Tipus d’usuaris o persones interessades a la nostra web

  A la nostra pàgina web, podem tenir el següent tipus d’usuaris o persones interessades:

  a) Sol·licitant d’informació: és la persona que accedeix a la pàgina web per requerir informació sobre els serveis que oferim o que es dirigeix al Col·legi per a consultar qualsevol aspecte.

  b) Visitant: es tracta de la persona que simplement navega per la nostra pàgina web i que pot posar-se en contacte amb nosaltres.

  c) Usuaris col·legiats o pre-col·legiats: Es tracta de les persones que han sol·licitat la col·legiació o pre-col·legiació al CPC segons els mecanismes habilitats per a això a la nostra pàgina web i que hauran d’acceptar la nostra política de privadesa i els nostres termes i condicions.

  En endavant, quan no s’identifiqui el tipus d’usuari i ens referim a ell, amb caràcter general, serà identificat com “la persona interessada”.

  3. En quins apartats de la nostra pàgina web recollim les seves dades personals?

  3.1.  A través del nostre correu electrònic corporatiu: contacte@periodistes.org

  A través del nostre correu: contacte@periodistes.org podrà escriure'ns i/o requerir la informació que consideri necessària per aclarir els dubtes relacionats amb l’entitat, col·legiació, serveis al col·legiat o qualsevol cosa que la persona interessada necessiti esclarir.

  3.2.  A través del formulari de Contacte

  Mitjançant aquest formulari de contacte on haurà d’omplir una sèrie de camps per a identificar-lo, recollirem la informació necessària per a resoldre la petició que ens pugui efectuar.

   3.3.  A través de les inscripcions a activitats

  Mitjançant aquest canal recollim les dades identificatives per tal d’inscriure la persona interessada a les activitats en els que ha mostrat interès.

  3.4. A través dels formularis d’inscripció a cursos

  Mitjançant aquest formulari recollim també les dades necessàries per a poder inscriure la persona interessada en aquestes activitats formatives gratuïtes o de pagament, segons correspongui, dutes a terme tant per membres del propi Col·legi, altres col·legiats o per part de tercers.

  3.5. A través de la borsa de treball

  En aquest formulari demanem el registre de la persona interessada per accedir a les ofertes de treball relacionades amb la professió de periodista.

   3.6. A través de l’accés al Centre de Documentació Montserrat Roig

  En aquest formulari també recollim dades per a poder gestionar les peticions que la persona interessada faci a la biblioteca, reserves així com qualsevol dada que tingui a veure amb la sol·licitud que planteja.

  3.7. A través dels correus electrònics de les diferents demarcacions

  Mitjançant els correus següents també podem recollir dades de les persones interessades o que ens escriguin per a fer qualsevol consulta o tràmit. A continuació, recordem els correus de contacte per demarcacions:

  Barcelona: contacte@periodistes.org

  Catalunya Central: catalunyacentral@periodistes.org

  Girona: secretariagirona@periodistes.org

  Lleida: lleida@periodistes.org

  Tarragona: secretaria-tarragona@periodistes.org

  Terres de l’Ebre: ebre@periodistes.org

  3.8.  A través de la subscripció als butlletins d'informació

  Per subscriure’s a qualsevol butlletí d'informació de l’entitat, la persona interessada haurà d'emplenar el camp on es demana l'adreça de correu electrònic a la qual enviar-lo.

  3.9. A través de les xarxes socials

  Podrem recollir les seves dades a través del seu perfil d'Usuari en les xarxes socials que utilitzem des del Col·legi, ​​les quals estan detallades en l'apartat 12 de la present política.

  3.10. A través de la sol·licitud d’alta de col·legiació o pre-col·legiació

  Recollirem les seves dades per a poder validar si la informació que ens ha fet arribar (dades i documentació) reuneix tots els requisits per a poder ser admesa la persona com a col·legiada o pre-col·legiada (del circuit o procediment sobre la col·legiació o pre-col·legiació en serà informada la persona físicament, telefònicament o mitjançant el disposat a la pàgina web, a l’apartat corresponent de col·legiació o col·legiació i en els termes i condicions de la col·legiació).

  3.11. A través del Canal per obtenir descomptes amb Renfe

  Com veurà a l’apartat de serveis de la nostra plana web, podrà obtenir descomptes amb Renfe, amb qui podrem compartir les seves dades per a la seva verificació de la Col·legiació o pre-col·legiació. En el cas que ens faciliti les seves dades per a beneficiar-se d’aquest servei, emprarem les seves dades estrictament necessàries per a que Renfe pugui verificar que li correspon el descompte. Si bé, Renfe serà responsable del tractament un cop es posi en contacte amb la seva persona o li comenci a prestar el servei amb el descompte corresponent.

  3.12. A través del Punt Lila

  Si la persona contacta amb nosaltres a través del Punt Lila, mitjançant el present se li informa de que tractarem les seves dades (només les estrictament necessàries), per orientar-la i assessorar-la en la seva situació, per facilitar-li, en el seu cas, suport jurídic i/o poder oferir-li la prestació de serveis d’acompanyament psicològic, si ho necessita.

  Tal i com se l’informarà a través de la clàusula informativa corresponent en cada moment, les dades seves només seran emprades per a poder coordinar la seva petició, sense compartir les dades amb els professionals jurídics, psicològics ni d’altra naturalesa, essent la persona interessada qui haurà de contactar amb el professional corresponent, a partir de les indicacions que se li facin des del Col·legi.

  Des del Col·legi custodiarem les dades estrictament necessàries i durant el temps també estrictament necessari per a donar peu a la prestació de suport i respondre a nivell legal, en el seu cas. 

  3.13. Recollida de dades de persones jurídiques o professionals

  Si vostè és una persona interessada que contacta amb nosaltres o es registra però actua en representació d'una persona jurídica o és un professional independent, també recaptarem les seves dades per a la prestació del servei sol·licitat i també, en el seu cas, per a fins comercials o de màrqueting sempre i quan ens ho autoritzi en el moment oportú, per exemple, mitjançant la validació de la present Política de Privadesa.

  4. Quin és l’objectiu o finalitat de la recollida de dades?

  4.1. Finalitats generals

  La finalitat de la recollida de dades en tots els apartats esmentats en el punt anterior és la de mantenir un contacte directe i personalitzat amb els nostres Usuaris o persones interessades. D'aquesta manera, farem servir les seves dades per a atendre els dubtes o la informació que ens hagi requerit, gestionar les seves sol·licituds i garantir-li una experiència que respecti els màxims estàndards.

  L'e-mail des del qual ens escrigui al nostre correu, l'utilitzarem per remetre-li informació relacionada amb els dubtes o inquietuds que ens hagi plantejat o per a fer els tràmits o ajudar-lo amb els tràmits que necessiti.

  En cap cas rebrà informació de tercers sense haver-li informat i sol·licitat el seu consentiment exprés prèviament, vetllant d'aquesta manera per complir amb els paràmetres de la normativa europea; ni es realitzarà cap tipus de transferència internacional que tingui com a objecte les seves dades de caràcter personal.

  També podrem utilitzar les seves dades amb fins de publicitat i de prospecció comercial, si mostra el seu consentiment de manera expressa en el moment indicat.

  Així mateix, l’informem que les seves dades personals no seran segmentades ni utilitzades amb altres finalitats que no siguin la mera informació dels serveis i de les activitats que Col·legi de Periodistes de Catalunya ofereix i que pretenem que siguin de la seva utilitat.

  La persona interessada o afectada ha de tenir en compte la resta d’apartats d’aquest punt donat que en funció del tipus de canal o sol·licitud que hagi fet, l’ús de les seves dades podrà tenir una altra finalitat i/o usos o destins.

  4.2. Finalitat de col·legiació

  En el cas que ens contacti o sol·liciti la seva col·legiació pel canal o formulari de petició de col·legiació, les seves dades seran tractades per (i) en primer lloc verificar que reuneix les condicions o requeriments formals de pre-col·legiació i/o col·legiació, segons correspongui; (ii) valorar la seva pre-col·legiació o col·legiació per part del Patronat del Col·legi amb les fórmules i procediments habituals i segons Estatuts, per a fer-ho; (iii) informar-lo de la seva acceptació o validació com a col·legiat o la no concessió d’aquesta possibilitat, quan correspongui i degudament justificada; (iv) poder enviar-li i compartir amb la seva persona, pels canals que ens hagi autoritzat, qualsevol informació relativa a la col·legiació, a les activitats del Col·legi i els serveis als quals s’hagi apuntat o adscrit; (v) quan correspongui, a enviar-li newsletters amb informació sobre les promocions i/o ofertes de serveis comercials pròpies i de tercers, si ens ho ha autoritzat; (vi) rebre la revista al seu domicili; (vii) poder gestionar el cobrament i pagament de rebuts de col·legiació i qualsevol gestió relativa a la col·legiació o serveis per al col·legiat; (viii) mantenir una relació directa amb vostè per a poder mantenir-lo informat de qualsevol situació que el pogués afectar en positiu o negatiu en tant que col·legiat.

  4.3. Finalitat de donar suport al Punt Lila

  En el cas que ens contacti per aquests fins, les seves dades s’empraran per la finalitat de poder gestionar la seva petició i donar-li suport segons el Protocol d’atenció de que disposa el Col·legi, tot posant la seva persona en contacte, si així ho demana, amb els professionals jurídics, psicològics o que puguin ajudar en la seva situació. 

  4.4. Finalitat relacionada amb cursos al Col·legi

  En el cas de que s’inscrigui a cursos o ens contacti per a realitzar-ne algun, tant si són gratuïts com de pagament, es podran emprar les seves dades per enviar-li el newsletter de cursos que generem periòdicament, on podran estar informats de tots els cursos que realitzem i/o s’organitzen des del Col·legi o a les instal·lacions del Col·legi.

  5. Ús de les dades personals i ús de les dades per a fins comercials

  El Col·legi de Periodistes de Catalunya comunica a les persones interessades que les dades personals que ens facilitin seran tractades per a les finalitats previstes a continuació:

  1. Atendre i resoldre les sol·licituds o dubtes requerides de les persones interessades

  2. Procedir al suport en el tràmit d’altes com a col·legiats o pre-col·legiats així com gestionar el pagament de quotes col·legials, generació de rebuts col·legials

  3. Informar de novetats relacionades amb el Col·legi o de notícies d’actualitat

  4. Enviar informació que es consideri que pugui ser d'interès de la persona interessada

  5. Notificació dels acords promocionals que hagi subscrit el Col·legi amb empreses, professionals i/o associacions col·laboradores per oferir als Usuaris o col·legiats els millors serveis

  6. Permetre l'accés a les opcions que requereixin de registre, en aquest cas la persona interessada haurà d’acceptar, en el seu cas, les condicions de registre o de contractació que, en el seu cas,  s'estableixin.

  7. Atendre els usuaris o persones interessades en les seves peticions, queixes o necessitats, atenent-lo en qualsevol modalitat de servei i/o nivell d’atenció que requereixi en funció del canal o servei mitjançant el qual o en raó del qual, ens contacti.

  Informem la persona interessada respecte de l’ús de les seves dades en el sentit de que: (I) les seves dades no es faran servir amb altres fins que els de dur a terme el tractament que en el seu moment va consentir expressament o per al que estableix la present política per la nostra part; (II) tota aquesta informació es guarda en un servidor segur independent i s’adopten totes les mesures de seguretat que requereix la normativa.

  Advertir-lo que la informació que faciliti a través de la pàgina web pot revelar o permetre que altres dedueixin seva nacionalitat, ètnia, sexe, edat o altres aspectes de la seva vida privada.

  D'aquesta manera, en facilitar aquesta informació de forma totalment voluntària a través de qualsevol mitjà de la nostra plataforma, la persona interessada està acceptant expressament i voluntàriament aquesta Política de Privacitat i de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

  6. Compartir informació amb tercers

  Com ja s'ha establert en els punts anteriors, el Col·legi de Periodistes de Catalunya no facilitarà les dades dels Usuaris a tercers, excepte en les excepcions i per als fins ja senyalats en aquesta Política.

  En el cas que volgués fer-se per a altres raons o en relació amb aquestes terceres parts, se li informarà prèviament i es  sol·licitarà el seu consentiment.

  7. Base jurídica: consentiment inequívoc per al tractament de les seves dades

  7.1. Consentiment de les persones físiques

  En compliment del que exigeix la​​ Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i el Reglament Europeu de Protecció de Dades 679/2016 i atenent al que estableixen les nostres polítiques internes, cada vegada que la persona interessada ens faci arribar o enviï dades personals haurà de donar el seu consentiment exprés fent clic a la casella que apareix a la part inferior de cada formulari on es recullen les seves dades. A cada casella que hagi d’acceptar, es remetrà a la present política per la qual la persona serà informada del tractament de les seves dades. Quan accepti o marqui la casella corresponent, estarà acceptant l’ús i tractament de les seves dades per als fins indicats.

  També, quan ens escrigui a algun dels nostres correus electrònics de contacte o bé a qualsevol altre habilitat per a funcionalitats concretes dins la pàgina web, estarà acceptant expressament que puguem demanar les seves dades per la finalitat o petició que ens hagi indicat.

  Amb aquesta (s) acció (és), ens està manifestant de forma lliure i inequívoca que està d'acord amb que el Col·legi de Periodistes de Catalunya, tracti les seves dades segons les finalitats esmentades en els apartats anteriors.

  L'acceptació de la persona interessada de que les seves dades siguin tractades amb les finalitats referides en aquesta política té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius, tot això d'acord amb el que disposa la legislació vigent; per la qual cosa, té dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el seu consentiment previ, mitjançant els mitjans facilitats a l’apartat 8 del present text legal.

  7.2. Consentiment de les persones jurídiques o professionals per al tractament de les seves dades

  L'informem que, si vostè actua en representació d'una persona jurídica o com a professional independent, ens autoritzarà a que li fem arribar informació associada als serveis contractats, d'una banda, o bé informació comercial, en els moments oportuns a través de l'acceptació de la present política de privacitat.

  Així, quan es doni d'alta o sol·liciti alguna informació relacionada amb l’entitat a través dels canals establerts per l'entitat mitjançant la pàgina web, la seva informació també podrà ser tractada per a fins comercials i l'enviament de comunicacions electròniques sempre i quan, també, així ens ho hagi autoritzat.

  Tanmateix, l'acceptació de la persona interessada de que les seves dades siguin tractades amb les finalitats referides en aquesta política té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius, tot això d'acord amb el que disposa la legislació vigent; per la qual cosa, té dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el seu consentiment previ, mitjançant els mitjans facilitats a l’apartat 8 del present text legal.

  8. Sobre els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, oblit i limitació en el tractament

  La Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i el Reglament Europeu de Protecció de Dades 679/2016 ha implementat una sèrie de garanties jurídiques que permeten a la persona interessada exercir els seus drets i accions relacionats amb el tractament de les seves dades.

  El Col·legi de Periodistes li ofereix la garantia legal de l’aplicació d’aquests drets pel que, vostè, en qualsevol moment i/o quan així ho consideri convenient, podrà fer ús dels seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, oblit i limitació en el tractament escrivint al correu electrònic de contacte i domicili indicats al capdamunt, és a dir, al correu: contacte@periodistes.cat o bé dirigint-se al col·legi: Rambla de Catalunya, 10, Principal 2a 08007 Barcelona. En ambdós casos, haurà d’adjuntar còpia del passaport o del seu DNI (titular de les dades) indicant a l'assumpte de manera expressa la petició que desitja realitzar: accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, oblit o limitació en el tractament.

  No obstant això, és important que com a Usuari tingui en compte que la informació que ja hagi compartit amb altres Usuaris per altres vies podria continuar essent visible i que l’entitat s'exonera de tota responsabilitat en relació amb l'eliminació d'aquesta informació.

  De la mateixa manera, el Col·legi de Periodistes no controla el sistema de renovació dels mecanismes de recerca de tercers, podent contenir-se en aquests mecanismes certa informació del perfil públic que ja hagi estat cancel·lada per l'entitat però que encara consti en Internet per la redifusió de la mateixa, i en aquest cas, recomanem es dirigeixi als responsables d'aquestes plataformes per sol·licitar la cancel·lació o l'exercici d'un dret a l'oblit.

  A continuació li expliquem en què consisteix cada dret:

  Accés: A través de l'exercici d'aquest dret pot conèixer les dades de caràcter personal que estan essent tractades de la seva persona per part de l'entitat, la seva finalitat, l'origen o la seva possible transferència a tercers.

  Rectificació: Consisteix en garantir que la persona interessada pugui modificar les seves dades de caràcter personal inexactes o incompletes, havent d'especificar a la sol·licitud quines dades es vol modificar.

  Supressió: Permet la cancel·lació de les seves dades personals per inadequades o excessives

  Oposició: Amb el dret d'oposició la persona interessada pot oposar-se a que no es realitzi el tractament de les dades en supòsits com activitats de publicitat i prospecció comercial o bé quan aquest tractament tingui com a fi l'adopció d'una decisió referida a vostè basada únicament en un tractament automatitzat de les seves dades personals

  Portabilitat: Podrà rebre les seves dades personals facilitades en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica i poder transmetre, a un altre responsable, sempre que sigui tècnicament possible

  Oblit: Podrà sol·licitar la supressió de les dades personals sense dilació deguda quan es doni algun dels supòsits contemplats. Per exemple, tractament il·lícit de dades o quan hagi desaparegut la finalitat que va motivar el tractament o recollida

  Limitació en el tractament: En general, en els casos en què no quedi clar si les dades personals s’ha d’esborrar, pot exercir el seu dret a limitar el tractament. Aquest dret existeix als casos següents: (i) quan l’exactitud de les dades de què es tracti estigui en dubte; (ii) quan no es vol que s’esborrin les dades; (iii) quan les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat original, però se’n poden derivar actuacions jurídiques; (iv) quan la decisió de la seva objecció al tractament estigui pendent.

  La limitació significa que les seves dades personals només poden (excepte la conservació) ser tractades amb el seu consentiment per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions o per raons d’interès públic de la UE o d’un determinat Estat membre de la UE.

  No ser subjecte de tractaments automatitzats: La persona interessada té dret a no ser objecte d’una decisió automatitzada basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics en vostè o li afecti significativament de forma similar.

  Tanmateix, com a Usuari té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control competent si considera que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix el disposat en la legislació i normativa de protecció de dades; tot sens perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial. Per a això, pot dirigir-se, si així ho desitja o considera, davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, al carrer Jorge Juan, 6, CP 28001 de Madrid o bé dirigir-se a la seva plana web (www.aepd.es).

  També, se l’informa de que el tractament de dades no tindrà per objecte prendre decisions sobre la seva informació basada únicament en el tractament automatitzat -decisions automatitzades-, inclosa l’elaboració de perfils, això és, no inclou l’elaboració de perfils de manera automatitzada -i sense intervenció humana- de les seves dades personals per avaluar aspectes personals relatius a la seva persona, com analitzar o predir aspectes relacionats amb situacions econòmiques, salut, preferències o interessos personals, la fiabilitat o el comportament, la situació o els seus moments, tot en la mesura en què pugui tenir conseqüències jurídiques per a vostè o l’afecte significativament.

  En tot cas, només aplicaria quan una llei ho exigís, de manera que el tractament estaria subjecte a les garanties apropiades, entre les quals s’inclou la informació específica a la seva persona, com a interessat, i el dret a rebre una explicació després de la decisió en base a l’avaluació, i impugnar-la, quan correspongués.

   9. Majoria d’edat

  Per a ser Usuari de la nostra plataforma és necessària la majoria d'edat, pel que serà necessari que la persona interessada sigui major de 18 anys.

  10. Mesures de seguretat en la recollida de dades

  Per garantir la seguretat a la nostra pàgina web, hem integrat un sistema de seguretat que ens permet mantenir la confidencialitat i la integritat de les dades dels nostres Usuaris o persones interessades que hagin estat remesos o recollits a través dels mitjans esmentats al punt 3.

  D'aquesta manera, el Col·legi de Periodistes manté els nivells de seguretat de protecció de les seves dades requerides per la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i pel Reglament Europeu de Protecció de Dades 679/2016, de 27 d'abril, i ha disposat tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que la persona interessada faciliti a través de la plataforma.

  També, en qualitat d'Usuari de la nostra pàgina web entén, accepta i comprèn que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables i que, per tant, s'obliga a adoptar les mesures de seguretat necessàries que li permetin confiar en la veracitat de la Web en la qual està introduint les seves dades. Nosaltres també farem el possible per garantir en tot moment la privadesa i seguretat de les seves dades d'identificació, fent ús sempre de la màxima diligència i implementant les mesures que siguin necessàries.

  La persona interessada és l'únic responsable sobre les mesures de seguretat que implementi en relació amb la protecció de les seves dades, amb la qual cosa, el Col·legi no es fa responsable de les situacions on la persona interessada no hagi implementat les mesures de seguretat que corresponguin; ni de les seves conseqüències, així com degut a causes o danys provocats per tercers aliens a l'entitat, incloent casos fortuïts i/o de força major.

  D'acord amb allò establert abans, l'entitat no pot garantir que tercers no autoritzats puguin tenir coneixement de la classe, condicions, característiques i circumstàncies de l'ús que els Usuaris fan dels serveis oferts a la pàgina web. No obstant això, com a mesura, sí que s'han disposat unes condicions d'ús en el nostre Avís Legal i unes condicions d’ús i contractació.

  11. Termini de conservació de les seves dades personals

  Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la què es recapten i per determinar les possibles responsabilitats que se’n poguessin derivar de la finalitat, a més dels períodes que se’n derivin de la legislació aplicable.

  12.  Política a les xarxes socials

  El Col·legi de Periodistes de Barcelona disposa d'un perfil corporatiu a les xarxes socials Facebook, Twitter, Youtube, Linkedin, Instagram i NetVibes.

  Així, en virtut del que disposa el Reglament Europeu de Protecció de Dades 679/2016, l'entitat és "Responsable del tractament de les seves dades" amb motiu de l'existència d'aquests perfils a les xarxes socials i el fet que ens segueixi i el puguem seguir, també.

  Això significa que, si decideix incorporar el seu perfil corporatiu com a seguidor o donant un "Like" o un "M'agrada" als nostres continguts o perfils, accepta la present política, on li expliquem els seus drets i sobre com fem servir les seves dades.

  En qualitat de responsable del tractament de les seves dades, garantim la confidencialitat en el tractament i el compliment dels seus drets, tot sempre sota els efectes del Reglament abans esmentat.

  D'altra banda, l'informem que utilitzarem aquestes xarxes socials per anunciar les notícies o informació rellevants relacionades amb els projectes que realitzem, activitats que es fan al Col·legi o bé on es participa; o bé sobre temes que considerem poden ser del seu interès. Emprant les funcionalitats d'aquestes plataformes, és possible que al seu mur o perfil, vegi publicades notícies amb aquest tipus d'informació.

  Ara bé, també li fem saber que no hi ha cap vincle entre el Col·legi i aquestes plataformes o xarxes socials, de manera que acceptarà la seva política d'ús i condicions un cop accedeixi a les mateixes i/o validi els seus avisos, termes i condicions en el procediment de registre. Així, el Col·legi no serà mai responsable per l'ús o tractament de les dades que es faci fora de l'estricta relació i prestació de serveis indicades en aquesta política.

  13. Política de cookies

  El Col·legi utilitza galetes de tercers per al seguiment i millora de determinades funcionalitats i serveis. Si vol consultar quina és la nostra política sobre aquest tema, cliqueu aquí.

  14. Modificació de la present Política de Privadesa

  El Col·legi de Periodistes de Barcelona es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a futures novetats legislatives o jurisprudencials, així com per a futurs usos que pogués realitzar de les dades personals dels Usuaris de la pàgina web.

  En cas que aquesta modificació afectés pel que fa al tractament de les seves dades, per exemple, perquè es pretén realitzar algun tractament addicional dels mateixos, no informat prèviament, procediríem a notificar-li d’aquesta realitat perquè indiqui la seva conformitat o disconformitat.

  Es recomana a la persona interessada, en tot cas, que procedeixi a la lectura de la Política de Privadesa de la nostra pàgina web cada vegada que hi accedeixi.

  15. Acceptació inequívoca per al tractament de dades

  D'acord amb tot l'expressat en la present política de privadesa, la persona interessada acceptarà els tractaments de dades a partir dels canals i formularis ja expressats en aquesta política i per a les finalitats descrites al punt 4 i 5.

  16. Compromís de la persona interessada

  La persona interessada es compromet i garanteix que les dades personals facilitades a l’entitat per qualsevol dels mitjans habilitats a través de la web són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes.

  També es compromet a emprar els recursos del Col·legi a través de la seva web o perfils corporatius de forma adequada, no faltant al respecte del propi Col·legi, dels seus propis membres ni a la resta dels Col·legiats o altres usuaris.

  La persona interessada es compromet a respectar el Codi deontològic també en tota interacció o actuació que dugui a terme en relació amb la pàgina web del Col·legi, xarxes socials o altres mitjans digitals que empri i que tinguin a veure amb el Col·legi o els seus col·legiats o persones i empreses vinculades o relacionades amb les seves activitats.

  17. Exoneració de responsabilitat

  El Col·legi es compromet a tractar les dades amb les finalitats indicades en aquesta Política i segons el consentiment atorgat per la persona interessada, adoptant els mecanismes pertinents i al seu abast. 

  No obstant, un cop que la persona interessada accepti que les seves dades siguin tractades per tercers com, per exemple, altres col·laboradors, a partir d’aquell moment, aquella empresa serà la responsable del tractament de les seves dades i, en cas de qualsevol dubte o problema, s’haurà de posar en contacte amb ells. En aquest cas, caldrà que es dirigeixi contra aquell tercer, no essent responsable el Col·legi de res a respecte i quedant exempt de qualsevol responsabilitat al respecte.

  18. Integració amb la resta de textos legals

  Aquesta política de privacitat es complementa amb l'Avís Legal, la Política de Cookies i les condicions d’ús i/o de contractació associades a aquesta Pàgina Web, com per exemple, els termes i condicions de la col·legiació (quan resultin d’aplicació).