Què fem


 • Memòries d'actuació

  Els Estatuts del Col·legi de Periodistes de Catalunya determinen que anualment es presentarà una memòria que haurà de contenir la informació sobre la gestió econòmica, les activitats realitzades, les altes i les baixes produïdes i les altres dades d’interès general que es desprenen del funcionament i de l’actuació del Col·legi.

  No deixa de ser un exercici més de transparència al servei dels col·legiats i col·legiades, que poden comprovar totes aquelles actuacions , activitats i serveis que s'han desenvolupat en el termini d'un any natural.

  Les memòries, com determina l'article 29 dels Estatuts, són aprovades pels col·legiats en l'Assemblea General Ordinària que se celebrarà una vegada a l’any després que l'hagi aprovat la Junta de Govern.

   Memòria 2020   -   Memòria 2019    -    Memòria 2018    -    Memòria 2017   -     Memòria 2016    -     Memòria 2015    -   Memòria 2014  

  Grups de treball

  Al Col·legi de Periodistes de Catalunya, hi ha creats diferents grups de treball formats per col·legiats i col·legiades voluntaris i presidits per membres de la Junta de Govern. Aquests grups són una de les eines de treball més importants del col·legi, ja que es reuneixen periòdicament per tal de mantenir una acció continuada sobre diferents aspectes de la professió periodística.