PRESENTACIÓ DEL BUTLLETÍ D'ANÀLISI DE LA CONJUNTURA LOCAL DE LES TERRES DE L'EBRE DEL PRIEMR TRIMESTRE DE 2012