• Projectes de Modificació dels Estatuts del Col·legi de Periodistes de Catalunya i del Reglament intern de règim electoral del Col·legi

  1 abril, 2019

  La Junta de Govern del Col·legi de Periodistes de Catalunya, reunida en sessió de 20 de març de 2019, de conformitat amb el que disposa l’article 91.1 dels Estatuts del Col·legi de Periodistes de Catalunya i els articles 42 i 46 de la Llei 7/2006, de 31, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals, ha formulat: 
  (1) la proposta de modificació puntual dels articles 8.l, 8.m, 8.n, 8.o, 29.1, 66.3fe i 66.3.f dels Estatuts del Col·legi,
  (2) i la proposta de modificació dels articles 4.e i 4.f del Reglament intern de règim electoral. 
  I ha acordat sotmetre-les a informació pública col·legial durant el termini d’un mes a comptar des de la seva publicació a la web del Col·legi per tal que les persones col·legiades puguin formular-hi esmenes, si ho consideren oportú. 

  Atès que aquest anunci s’ha publicat el dia 1 d’abril de 2019 a la pàgina web, el termini per a formular esmenes i/o suggeriments finalitzarà el dia 2 de maig de 2019, dia inclòs.
   
  Les esmenes i suggeriments hauran de fer referència única i exclusivament als articles puntuals dels Estatuts i del Reglament que la Junta de Govern proposa modificar, i que consten detallats en aquestes dues propostes de modificació puntual. Les esmenes es podran presentar a la seu del Col·legi presencialment, per correu administratiu amb acusament de recepció o a través de la següent adreça electrònica contacte@periodistes.cat

  Posteriorment, una vegada finalitzat aquest termini, la Junta de Govern analitzarà les esmenes presentades i acordarà motivadament la seva incorporació o no incorporació a la proposta de text definitiu que elevarà a l’Assemblea General per a la seva aprovació. Les persones col·legiades que hagin formulat esmenes, i aquestes no hagin estat incorporades al a proposta de text definitiu elevat a l’Assemblea General, tindran dret a defensar-les en la pròpia assemblea de conformitat amb el procés que acordarà la Junta de Govern.

  Encara no hi ha comentaris, pots ser el primer

  Deixa el teu comentari

  (If you're a human, don't change the following field)
  Your first name.
  (If you're a human, don't change the following field)
  Your first name.
  (If you're a human, don't change the following field)
  Your first name.