• Català en un clic: recursos a Internet i dubtes freqüents

  Objectius del curs

  En l’àmbit de la comunicació sovint necessitem resoldre –sense el suport d’un especialista– dubtes referents a la llengua escrita (morfosintaxi, mots nous, convencions tipogràfiques…) que, de vegades, també afecten l’oral (expressions, ...). Aquest no és un curs per assolir un nivell superior de llengua, sinó que vol reforçar-ne l’ús i donar a conèixer els recursos a l’abast per trobar solucions de manera immediata i afrontar dificultats freqüents.

  Programa

  El curs consisteix en dos blocs complementaris:

  Recursos a l’abast

  Es presentaran eines en línia (Optimot, Termcat, És a dir…), gràcies a les quals podrem resoldre qüestions gramaticals, lèxiques… Solucionarem com escriure i pronunciar una expressió, un topònim… Analitzarem tipus de construccions sintàctiques, barbarismes, manlleus, abreviacions, sigles, etc. L’agilitat que suposa resoldre qüestions lingüístiques amb un sol clic serveix per guanyar temps i eficàcia. Ens basarem en la normativa (IEC) i afrontarem casos que encara no hi estan inclosos. Així mateix, conèixer aquestes eines reforçarà l’elaboració de textos ben diversos (notícies, notes de premsa, presentacions, pòsters, fulls d’inscripció, fitxes, informes, argumentacions…).

  Dubtes freqüents

  Es treballaran qüestions que solen generar dubtes de diferent tipologia (morfosintaxi, lèxic, connectors, pronoms relatius i febles, verbs transitius i intransitius, barbarismes, nous mots, manlleus, tractament de gènere...). A més, introduirem qüestions ortotipogràfiques (tipus de lletra, convencions en diversos tipus de documents, llibres d’estil, puntuació…). Així mateix, s’incidirà en l’adequació (a qui s’adreça el text?), el registre (quin to haig d’usar?), la coherència (com s’estructuren les idees?), la cohesió (com es construeix el text a partir d’una estructura sintàctica correcta?), la variació (com puc aconseguir riquesa lingüística?) i la correcció dels textos (ortografia, barbarismes, etc.). S’exposarà la normativa i es plantejaran solucions diverses.

  Metodologia

  El blocs comprendran una part teòrica i una de pràctica que es duran a terme amb suport digital i en paper.

  Requeriments

  Els participants han de dur els textos en paper o utilitzar qualsevol dispositiu electrònic per consultar el material que es treballarà. Així mateix, es recomana assistir amb un ordinador portàtil o tauleta. S’aconsella partir d’un nivell lingüístic de suficiència (C1), però no és imprescindible.

  Destinataris

  El curs s’adreça a professionals i a tothom que estigui relacionat amb el món de la comunicació (periodistes, responsables de comunicació d’entitats i empreses, etc.), així com aquells col·lectius que tinguin la llengua com a eina bàsica de treball. A més, també s’adreça a qui hagi de generar textos amb objectius diversos (laborals, socials, acadèmics…).