• Comptabilitat i fiscalitat per a periodistes freelance

  Objectius del curs

  El treball freelance ha estat sempre una sortida professional freqüent per als periodistes i comunicadors en general, però la crisi ha fet créixer el nombre de persones que han donat el pas de treballar per compte propi. Així mateix, cada vegada més els joves recent titulats contemplen el treball autònom com una via d’inserció al món laboral.

  Els impostos i la gestió de la comptabilitat apareixen com un dels principals obstacles o com una important font d’interrogants a l’hora de fer-se freelance. L’opció de recórrer a un gestor fiscal professional és vista –o assumida– com una càrrega econòmica difícil de compaginar amb una situació que té un gran component d’incertesa.

  Aquest curs es proposa donar coneixements elementals de comptabilitat i fiscalitat a professionals que es vulguin establir com a freelance en el camp del periodisme i la comunicació o que ja ho hagin fet i vulguin assumir plenament la gestió dels seus impostos i tràmits comptables.

  Programa

  1. L’inici d’activitat: declaracions censals d’alta, modificació i baixa.
  2. Què vol dir ser autònom.
  3. Els principals impostos: IVA i IRPF. Models de formularis. Com omplir-los i quan cal presentar-los.
  4. Alternatives per a la tributació: modalitats d’impostos (estimació directa simplificada, normal i estimació objectiva).
  5. Facturació: com fer una factura. Com afrontar els impagats.
  6. Comptabilitat: llibre de registre de factures emeses i factures rebudes.
  7. Despeses: què es pot desgravar i com.

  Metodologia

  El curs té una orientació molt pràctica basada en l’exposició de les situacions habituals en les que es troben els periodistes freelance. Es combina l’explicació de situacions i de procediments amb exercicis que permeten posar en pràctica els temes tractats: complimentar formularis de declaracions, facturació, llibre de registres i altres.

  Destinataris

  Periodistes i comunicadors en general, de qualsevol edat, que es plantegen establir-se com a freelance. Professionals del periodisme i la comunicació que ja treballen com a freelance i volen assumir directament la gestió comptable i fiscal.