• Consulta els nous trams de cotització d'autònoms

  14 setembre, 2022

  El Règim Especial dels Treballadors Autònoms rebaixarà les quotes als que tenen ingressos més baixos, i les augmentarà als que els tenen més alts.

  El govern espanyol ha acordat amb el col·lectiu d'autònoms una cotització per trams en funció dels ingressos. La proposta es basa en 15 trams, amb una quota base mínima de 230 euros (pels ingressos nets inferiors a 670 euros), i fins als 500 euros per a aquells treballadors per compte propi amb ingressos nets superiors a 6.000 euros. La modificació del sistema de cotització entrarà en vigor el gener del 2023 i es realitzarà de forma progressiva fins al 2025. 

  Determinació del tram de cotització inicial

  En la sol·licitud d'alta s’haurà de realitzar una declaració dels rendiments econòmics nets que el treballador autònom prevegi obtenir durant l'any natural en el qual es produeixi l'alta per la seva activitat econòmica o professional. Pots utilitzar el simulador de quota d'autònoms per fer la previsió. 

  Què es considera rendiments anuals?

  Els rendiments anuals queden definits formalment en el decret com els “rendiments nets” anuals del treballador. Aquests es calculen tenint en compte els ingressos de l'autònom fruit de les seves activitats, menys les despeses deduïbles per aquesta.

  A més, a les despeses deduïbles que defineix Hisenda, l'autònom podrà restar un 7% addicional (3% en cas de ser societari) de “deducció per despeses genèriques” que el Ministeri de la Seguretat Social va afegir per a aquelles despeses difícilment justificables.

  Comunicació i actualització de dades

  Els treballadors que a 1 de gener de 2023, figurin en alta en el RETA hauran de comunicar i actualitzar a la TGSS, en un termini que finalitzarà el 31 d'octubre de 2023, totes les dades relatives a la seva activitat.

  Canvi de bases

  Els autònoms podran canviar fins a sis vegades a l'any la base de cotització, triant dins dels límits mínim i màxim que resultin aplicables en cada exercici, sempre que així ho sol·licitin a la Tresoreria General de la Seguretat Social, amb els següents efectes. 

  • 1 de març, si la sol·licitud es formula entre l'1 de gener i l'últim dia natural del mes de febrer.
  • 1 de maig, si la sol·licitud es formula entre l'1 de març i el 30 d'abril.
  • 1 de juliol, si la sol·licitud es formula entre l'1 de maig i el 30 de juny.
  • 1 de setembre, si la sol·licitud es formula entre l'1 de juliol i el 31 d'agost.
  • 1 de novembre, si la sol·licitud es formula entre l'1 de setembre i el 31 d'octubre.
  • 1 de gener de l'any següent, si la sol·licitud es formula entre l'1 de novembre i el 31 de desembre.

  Regularització

  Si la base inicial no és correcta, una vegada fixat l'import dels rendiments, es distribuirà proporcionalment en el període a regularitzar i es determinaran les bases de cotització mensuals definitives i es procedirà a regularitzar la cotització provisional mensual efectuada l'any anterior:

  • Si la cotització provisional efectuada fos inferior a la quota corresponent a la base mínima de cotització del tram en el qual estiguin compresos els seus rendiments  s’haurà d'ingressar la diferència entre totes dues cotitzacions.
  • Si la cotització provisional efectuada fos superior a la quota corresponent a la base màxima del tram en el qual estiguin compresos els seus rendiments: la TGSS procedirà a retornar d'ofici la diferència entre totes dues cotitzacions.

  Autònoms que a 31/12/2022 estaven en una base de cotització més alta a la que li correspondria per raó dels seus rendiments:

  Podran mantenir aquesta base de cotització, o una inferior a aquesta, encara que els seus rendiments determinin l'aplicació d'una base de cotització inferior a qualsevol d'elles.

  Desapareixen els topalls de cotització en funció de l'edat

  Les persones treballadores autònomes de 47 anys o més anys cotitzaran per ingressos reals.

  Desapareix la Tarifa Plana

  És substituïda per una quota reduïda de 80€ mensuals entre els anys 2023-2015, però els beneficis continuaran aplicant-se en els mateixos termes als qui fossin beneficiaris abans de l'1 de gener de 2023.

  Familiars del treballador autònom inclosos en el RETA

  No podran triar una base de cotització mensual inferior a la fixada per al grup 7 de cotització per la LPGE.

   

  La seva entrada en vigor és el dia 1 de gener de 2023, encara que la seva implantació es farà de manera gradual –període màxim 9 anys- amb revisions periòdiques cada 3 anys.

  MÉS INFORMACIÓ

  Contingut elaborat amb la col·laboració de: 

  Encara no hi ha comentaris, pots ser el primer

  Deixa el teu comentari

  (If you're a human, don't change the following field)
  Your first name.
  (If you're a human, don't change the following field)
  Your first name.
  (If you're a human, don't change the following field)
  Your first name.