• L’IEMed convoca una beca de formació en comunicació

  11 octubre, 2022

  El periodista becat adquirirà habilitats d'escriptura i edició, coneixements de sistemes de gestió de continguts web i email marketing, xarxes socials, habilitats d'edició fotogràfica i gràfica, i es familiaritzarà amb els esdeveniments actuals de l’espai euromediterrani. Es demana als aspirants tenir el títol universitari mínim tres mesos abans de començar les pràctiques. La data límit per enviar la candidatura és el dimecres 26 d'octubre. 

  L'IEMed convoca una plaça de pràctiques per a periodistes graduats amb menys de sis anys des de la finalització dels estudis. La candidatura seleccionada adquirirà coneixements sobre la realització pràctica d'activitats i campanyes d'informació i divulgació, aprendrà la metodologia per poder desenvolupar continguts en línia per a llocs web i assolirà competència en la gestió de xarxes socials. La data límit per enviar la candidatura és el dimecres 26 d'octubre. 

  El periodista ha d'estar interessat en temes relacionats amb l’espai euromediterrani, la comunicació corporativa i les xarxes socials. La beca li permetrà adquirir excel·lents habilitats d'escriptura i edició, coneixements de sistemes de gestió de continguts web i email marketing, xarxes socials, habilitats d'edició fotogràfica i gràfica, i agafarà familiaritat amb els esdeveniments actuals de l’espai euromediterrani. És imprescindible dominar el català, el castellà, l'anglès i el francès. 

  Requisits:

  • No trobar-se en cap de les circumstàncies que preveu l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
  • Declarar sobre si s’han demanat i/o s’han obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa actuació, fent constar, en el seu cas, la relació detallada amb l’entitat concedent i la quantitat sol·licitada i/o obtinguda
  • Complir la normativa sobre propietat intel·lectual, si escau
  • Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Estat, amb la Generalitat de Catalunya i de les obligacions davant la Seguretat Social. En cas que la persona sol·licitant no tingui la residència fiscal al territori espanyol, ha de presentar un certificat de residència fiscal emès per les autoritats competents del seu país de residència
  • No estar separada, mitjançant una resolució ferma dictada en un expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques
  • Tenir la nacionalitat d’un dels 43 estats de l’àmbit euromediterrani
  • Estar en possessió d’un títol universitari de grau, llicenciatura o equivalent i que no hagin passat més de sis anys des de la finalització dels estudis universitaris que donen accés a la convocatòria
  •  Estar en possessió del DNI o NIE.
  • Els que s'indiquen a l'annex d'aquesta convocatòria per a cada beca.


  Inscripcions

  Documents relacionats

  Encara no hi ha comentaris, pots ser el primer

  Deixa el teu comentari

  (If you're a human, don't change the following field)
  Your first name.
  (If you're a human, don't change the following field)
  Your first name.
  (If you're a human, don't change the following field)
  Your first name.