• Eleccions al Col·legi de Periodistes, no et quedis amb dubtes!

  12 febrer, 2018

  Consulta aquí les preguntes més freqüents respecte a les eleccions electorals i sobre el procés de vot que se celebrarà el pròxim 12 d'abril de 2018, en cas que hi hagi més d'una candidatura. 

  Qui pot votar a les eleccions?

  Podran votar tots aquells col·legiats/des que tinguin una antiguitat mínima de tres mesos en el Col·legi en el moment en què siguin convocades les eleccions. (Per tant, persones col·legiades per acord de la Junta de Govern, amb anterioritat al dia 27 de setembre). És important recordar que només podran exercir el dret a vot aquells col·legiats/des que tinguin al dia les seves obligacions col·legials, incloses les econòmiques.

  Com puc saber si podré votar?

  Pots consultar el cens del Col·legi a la intranet. Identificant-te com a col·legiat, i al taulell d’anuncis de la teva demarcació, i comprovar que hi figura el teu nom.  En cas contrari, pots adreçar-te al col·legi i  impugnar el cens fins el dimecres 21 de febrer de 2018. La Junta Electoral Central tindrà un termini de 10 dies per a resoldre les possibles impugnacions del cens.

  Com són escollits els membres de la Junta de Govern i de les Juntes de Demarcació?

  Són elegits, cada quatre anys, per sufragi entre les persones col·legiades i adscrites a cada  una de les Demarcacions, respectivament, mitjançant elecció oberta, lliure i secreta que es realitzarà pel procediment de llistes obertes.

  Quins requisits han de tenir els candidats a eleccions?

  Seran elegibles per la demarcació a la qual pertanyin, totes les persones col·legiades que tinguin una antiguitat col·legial mínima de sis mesos en el moment en què siguin convocades les eleccions (persones col·legiades, per acord de la Junta de Govern, amb anterioritat al dia 26 de juliol de 2017) i que resideixin en l’àmbit territorial del Col·legi en el moment en què es convoquin les eleccions.

  Quins requisits ha de presentar el candidat a Degà o Degana?

  Caldrà que tingui una antiguitat mínima de cinc anys com a col·legiat/da en el moment en què es convoquin eleccions(persones col·legiades, per acord de la Junta de Govern, amb anterioritat al dia 12 de febrer de 2013). En cas que sigui actualment el Degà/Degana, no es podrà presentar a més de dues convocatòries electorals consecutives, i tindrà una pertinença al càrrec durant un màxim de vuit anys.

  Com es poden presentar les candidatures?

  Les candidatures al Deganat, a la Junta de Govern i a la Junta de Demarcació hauran de presentar-se en el termini de vint dies naturals des de la publicació de la convocatòria, és a dir, fins les 20:00 hores del dia 6 de març de 2018, que és l’últim dia del termini, a les seus de les respectives demarcacions. Les diferents candidatures que es presentin a cada procés electoral hauran de tenir el mateix nombre de membres que càrrecs surtin a elecció. 

  Com serà el procés de presentació de les candidatures?

  Cada proposta de candidatura, tant al Deganat com a les Juntes de Demarcació, haurà de ser avalada per la signatura d’un cinc per cent dels membres de cada Demarcació i amb l’acceptació expressa de les persones candidates. S’entén que les candidatures a la Junta de Demarcació han d’obtenir els avals dins de la pròpia Demarcació. 

  I si només es presenta un degà o una única Junta com a candidata?

  Si per al càrrec de degà o degana es presenta una sola candidatura, no serà necessari celebrar votacions per cobrir el lloc i aquesta serà proclamada automàticament. Igualment, si a qualsevol Demarcació es presenta només una candidatura per cobrir els càrrecs de la Junta que surten a elecció, no se celebraran votacions i aquesta serà proclamada d’immediat.

  Quan s’anunciaran les candidatures aprovades?

  La Junta Electoral Central proclamarà les candidatures el 12 de març de 2018 i les farà públiques a la pàgina web i també als taulers d’anuncis del Col·legi, tant a la seu Central com a la resta de Demarcacions, i ho comunicarà a les persones interessades.Aquesta data serà l’inici de la campanya electoral sempre i quan hi hagi més d’una candidatura. En cas que algun candidat/a s’hagi exclòs, disposarà de dos dies per interposar recurs a la Junta Electoral Central que disposarà també de 48 hores per resoldre el recurs.

  Com es  realitza l’exercici de vot per part dels col·legiats?

  El vot és personal, secret i intransferible, per tant, cada persona col·legiada té dret a un vot amb independència de la categoria col·legial a la qual pertanyi. Les votacions es realitzaran el dia 12 d’abril, de 9:00 a 19:00 hores, a través d’un sistema de votació presencial a qualsevol de les demarcacions del Col·legi. També es pot exercir el vot per correu.

  Com disposaré de les paperetes i sobres oficials? 

  El Col·legi imprimirà les paperetes oficials de votació per al Deganat i per a les Juntes de Demarcació, diferenciant-les de mida i color; i imprimirà també els sobres oficials de votació per a cada una de les dues votacions, indicant respectivament a cada sobre “Eleccions al Deganat” o “Eleccions a la Junta de Demarcació”. El Col·legi enviarà les paperetes de vot a les persones col·legiades de la demarcació que correspongui per correu postal, enviant-se a l’adreça de la persona col·legiada que consta a la base de dades del Col·legi. Les persones que vulguin exercir el vot per correu també podran obtenir les paperetes oficials de les candidatures a les eleccions del Col·legi presencialment a les seus col·legials de demarcació, o bé sol·licitant-les expressament per correu postal (Rambla Catalunya, 10, 08007 Barcelona) o per correu electrònic (eleccions2018@periodistes.cat). En aquest cas, llevat que s’indiqui el contrari, la papereta de vot s’enviarà a l’adreça de la persona col·legiada que consti a la base de dades del Col·legi.

  Puc votar per correu?

  Si. Les persones col·legiades que vulguin exercir el vot per correu, ho podran fer a partir del dia 16 de març de 2018 i fins a les 12.00h del dia 12 d’abril de 2018. Els sobres del vot per correu hauran d’arribar per qualsevol mitjà a la Mesa Electoral que correspongui, abans de les dotze del migdia del dia 12 d’abril de 2018, i seran custodiats per les respectives secretaries de les juntes electorals de demarcació fins a la seva tramesa a la Mesa Electoral corresponent.

  Com es fa el vot per correu?

  En primer lloc, cada papereta, tant si es tracta de l’elecció al Deganat com a la Junta de Demarcació, s’introduirà en el sobre oficial corresponent per cada una de les dues eleccions: les Eleccions a Deganat i les Eleccions a la Junta de Demarcació. Aquests dos sobres, s’han d’introduir en un altre sobre juntament amb una fotocòpia del DNI de la persona col·legiada o bé una fotocòpia del carnet col·legial, (només els més antics, sempre i quan aquest dugui impresa la signatura de la persona col·legiada en el mateix carnet). No serà vàlida la fotocòpia del carnet col·legial que no disposi de la signatura impresa. En aquest segon sobre també s’hi haurà de fer constar en la part exterior el nom i cognoms de la persona col·legiada votant i la seva signatura, i s’haurà d'assenyalar de forma visible la indicació de “Vot per correu a les Eleccions al Deganat i/o a la Junta de Demarcació”. El nom de la persona col·legiada i la seva signatura permetran verificar la identitat del votant, mantenint el secret de vot.

  Com es farà l’escrutini?

  Quan sigui l’hora fixada per a l’acabament de la votació, a partir de les 19:00 hores del 12 d’abril, es procedirà amb l’escrutini, que serà públic. El resultat de l’escrutini i les incidències de la jornada han de constar en una acta que elaborarà el secretari de la Mesa electoral, la qual haurà de ser signada per tots els membres de la Mesa i pels interventors, si n’hi ha, que tindran dret a fer-hi constar les respectives observacions. La Presidència de la Mesa elevarà l’acta a la Junta Electoral Central en el termini màxim de vint-i-quatre hores.

  Com es farà la proclamació de les persones candidates elegides?

  La Junta Electoral Central resoldrà, amb caràcter definitiu, totes les reclamacions dels interventors i altres incidències, i proclamarà el degà o degana elegit, i en relació amb cada una de les Demarcacions, els membres que integraran les noves Juntes de Demarcació.

  Com s’escollirà el degà o degana?

  El degà o degana del Col·legi serà la persona candidata que hagi obtingut més vots pel càrrec. En el mateix sentit, els membres de les diferents Juntes de Demarcació seran aquells que hagin obtingut més vots respectivament en cada una de les Demarcacions.

  Què passa si hi ha igualtat en el nombre de vots?

  En aquest cas es proclamarà guanyador o guanyadora la persona que tingui una major antiguitat en el Col·legi.

  Quan es farà la presa de possessió?

  Les persones col·legiades proclamades hauran de prendre possessió dels càrrecs en el termini màxim de quinze dies a partir de la proclamació. El traspàs de poders i presa de possessió del Degà, de les Juntes de Demarcació i de la nova Junta de Govern del Col·legi es farà com a màxim el 4 de maig del 2018.

  Com es poden fer les reclamacions en matèria electoral?

  Contra les resolucions de la Junta de Govern i de la Junta Electoral Central dictades en matèria electoral, qualsevol persona col·legiada podrà interposar, o bé recurs de reposició davant la Junta de Govern o la Junta Electoral Central respectivament, la resolució de les quals esgotarà la via administrativa i contra la seva desestimació presumpta o expressa es podrà interposar recurs contenciós administratiu; o bé podrà interposar directament recurs contenciós administratiu contra les resolucions de la Junta de Govern o de la Junta Electoral Central.

  Qualsevol consulta podeu adreçar-vos a: eleccions2018@periodistes.cat

  Encara no hi ha comentaris, pots ser el primer

  Deixa el teu comentari

  (If you're a human, don't change the following field)
  Your first name.
  (If you're a human, don't change the following field)
  Your first name.
  (If you're a human, don't change the following field)
  Your first name.