PRESENTACIÓ DEL GRUP DE SUPORT ANDREU I RUBÉN LLIBERTAT